Kontaktandmed Koostööpartnerid Projekti tutvustus Jooksvad sündmused eesti keeles soome keeles inglise keeles
 • Esileht
 • Tegevuskava
 • Üldprogramm
 • Pilootala
 • Roo varumine
 • Veekaitse
 • Bioenergia
 • Ehitus
 • Bioloogiline mitmekesisus
 • Maastik
 • Ettevõtted
 • Väljaanded
 • Kirjuta meile
 • Projekti eesmärgid

  Projekti abil soovitakse koguda informatsiooni, vahetada oskusteavet ning pilliroo kasutamise ja roostiku hooldamise kogemusi. Oluliseks peetakse roostike loodusliku mitmekesisuse tagamist, veekaitset ning pilliroo kasutamist ehitusmaterjali ja taastuva energia allikana.

  Projekt peab aitama ellu viia käimasolevaid ja kavandatavaid rahvusvahelisi ja riiklikke kokkuleppeid ning programme (sh üleeuroopaline maastikulepe, Euroopa Liidu loodus- ja linnudirektiiv, rannikustrateegia, maakondlikud programmid ning maapiirkondade lepped). Projekti kaudu toimub oluline teaduslike ja tehniliste teadmiste ning roostike regulaarse hooldamise, bioenergia kasutamise ning peamiselt pilliroo ehitusliku rakendamise oskusteabe siire Eestist Soome. Parima tulemuse saamiseks viib programm kokku eri teadusalade asjatundjad.

  Projekti peamiseks eesmärgiks on luua alus ja põhiandmestik Soome ja Eesti rannikualade roostike jätkusuutlikuks majandamiseks. Projekti jooksul kavandatakse Väinamere rannikul ning Salo ja Turu linnade rannaaladel asuvatele pilootaladele jätkusuutlik roostikustrateegia. Välja on valitud pilootpiirkonnad: Lõuna-Soomes Turu- ja Salo linna rannikualad "Edela- Soome Natura 2000-alad"- ning Eestis Väinamere regioon.
  Nende piirkondade jaoks töötatakse välja roostike uurimise ja arendamise üldprogramm, mille ellurakendamisel jälgitakse roostikke kuue sidusvaldkonna - bioloogiline mitmekesisus, bioenergia, veekaitse, rooehitus, maastikehooldus ja virgestus - seisukohast.

  Järgneb roostike hooldus- ja rakendusmeetmete katsetamine. Ekspertide koostöö, kogutud teabe ja võetavate meetmete lõpptulemusena koostatakse roostikestrateegia. Loodetavasti saab peale Soome ja Eesti sellest kasu ka ülejäänud Läänemere piirkond. Pilootalade hooldamissoovitused esitatakse aerofoto-kaardimaterjalil. Strateegias näidatakse pilootaladel täpselt, kus:

 • roostikku võib teatud tähtajani või püsivalt kasutada (bioenergia, ehitus);
 • roostikud peab hävitama, alad peab näiteks taastama rannaniitudeks;
 • roostikud peavad alles jääma või neid võib majandada ettevaatlikult.
  Strateegiat ja selle aluseks olevat kogutud oskusteavet võidakse tutvustada lisaks Soomele ja Eestile ka teistes Läänemeremaades.

  Projekti raames kavatsetakse korraldada Matsalus 2007. aasta suvel rahvusvaheline roostikukonverents ja roonäitus, koostada aruanded linnustiku, taimestiku ja selgrootute kohta, avaldada publikatsioone, teha näidisõppetööd, ning osaleda rahvusvahelise roostikuraamatu väljaandmisel.

  Projekti senine tegevus

  Projektijuht ja kolme roolõikusfirma (Rooexpert, Muhro, Migmaster) esindajad käisid tutvumas Lõuna-Soome roostikega ja nende niitmise võimalustega. TTÜ teadurid külastasid 2005. aasta detsembris Turu lähedal Vehmaas biogaasijaama, kus kavatsetakse katsetada toorpilliroo gaasistamist. Biogaas põletatakse soojuse ja elektri koostootmisseadmes (Jenbacher'i mootor + elektrigeneraator).

  24 jaanuaril 2006. aastal peeti TTÜ soojustehnika instituudis projektile pühendatud seminar ning korraldati pilliroo katsepõletamine STI katlalaboris.

  2006. aasta märtsis teostatakse Soomes pilliroo niitmis- ja kogumiskatseid, kus Eesti firmad jagavad oma kogemusi, ning hiliskevadel tulevad Soome huvilised tutvuma pilliroo kogumise ja töötlemisega Eesti firmades.

 •